Проектиране (изработване на инвестиционни проекти) и управление на инвестиционни проекти за:

Изграждане, ремонт и реконструкция

на сградни жилищни и промишлени електрически инсталации, трансформаторни постове, открити и закрити разпределителни уредби и подстанции 20 и 110 kv

Системи

за контрол визуализация и събиране на данни (скада); когенерационни системи

Фотоволтаични

фотоволтаични електрически централи и системи

Блочно-модулни топлоелектрически централи

блочно-модулни топлоелектрически централи с микротурбини;
блочно-модулни топлоелектрически централи с двигатели с вътрешно горене

Топлоелектрически централи

на природен газ, биогаз, синтетичен газ и други горива

Инсталации

за производство, пречистване и обогатяване на биогаз; инсталации за пиролиза и газификация; инсталации за производство на синтетични горива от водород

Нашите Проекти


АБ Инженеринг София има 10 години опит в изграждането на централи за производство на електрическа енергия от биомаса, както и в изграждането на хибридни фотоволтаични електроцентрали.


ФЕЦ Видин

Елви ООД

Биона Газ ООД

Автономна хибридна фотоволтаична електроцентрала (АХЕЦ)