Услуги

Проектиране (изработване на инвестиционни проекти) и управление на инвестиционни проекти за:


 • Изграждане, ремонт и реконструкция на сградни жилищни и промишлени електрически инсталации, трансформаторни постове, открити и закрити разпределителни уредби и подстанции 20 и 110 kv;
 • Системи за контрол визуализация и събиране на данни (скада);
 • Фотоволтаични електрически централи и системи;
 • Топлоелектрически централи на природен газ, биогаз, синтетичен газ и други горива;
 • Когенерационни системи;
 • Блочно-модулни топлоелектрически централи с микротурбини;
 • Блочно-модулни топлоелектрически централи с двигатели с вътрешно горене;
 • Инсталации за производство, пречистване и обогатяване на биогаз;
 • Инсталации за пиролиза и газификация;
 • Инсталации за производство и съхранение на водород от възобновяеми енергийни източници;
 • Мобилни водородни зарядни станции за зареждане на автомобили задвижвани с гориво водород;
 • Интегрирана водородна зарядна станции за зареждане на автомобили задвижвани с гориво водород – изградени, като интегриран компонент на територията на съществуваща или новоизграждаща се бензиностанция и/или газостанция;
 • Автономни водородни зарядни станции за зареждане на автомобили задвижвани с гориво водород – като самостоятелно съоръжение, разположено извън територията на съществуваща или новоизграждаща се бензиностанция и/или газостанция;
 • Инсталации за производство на синтетични горива от водород;
 • Зарядни станции за електромобили.