Биона Газ ООД

  • 1
  • 09.02.2018
Project Description

1. ОБЕКТ: ЕЦ 1,5МВт, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия в УПИ І-211, произв. дейност, ЕЦ и ТП в землището на с.Цалапица ,община Родопи

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “БИОНА ГАЗ” ООД

2. ОБЕКТ: Преработка по време на строителство на навеси и складове за силаж в ЕЦ 1,5 МВт за производство на енергия с комбиниран цикъл и индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинския тор е не по-малко от 50 на сто, и обслужващи сгради в УПИ 000556 – за оранжерия, кравеферма и инсталация за производство на биогаз с мощност 1,5 МВт, в ПИ 000654, с. Черноземен, общ. Калояново, обл. Пловдивска

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Терауайн Черноземен” ЕООД

3. ОБЕКТ: Промяна по време на строителство на “Централа за производство на електрическа енергия от биомаса с мощност до 5000 kW в централа за производство на електрическа енергия от биомаса с мощност до 1500 kW” в ПИ с идентификатор 56784.101.71 урегулиран в УПИ101.71 – обществено обслужване, производствени и складови дейности, м. Скобелица, землище Пловдив -Тракия, Пловдив

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Родопи Енержи” ЕООД

4. ОБЕКТ: Електрическа централа с двигател с вътрешно горене на биогаз (БгЕЦ) с присъединяване към електроразпределителната мрежа на „ЕНЕРГО-ПРО Мрежи“ АД Реконструкция на изводна килия „Геша”, в ЗРУ 20 kV на п/ст 110/20/10 kV „Габрово”, във връзка с промяна на условията за присъединяване на електропровод ВЛ 20 kV „Геша”.

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ЕЛВИ” ООД

5. ОБЕКТ: Електрическа централа, работеща чрез индиректно използване на биомаса от растителни и животински субстанции, с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, с местонахождение УПИ-XV-510005, землището на с. Рупци, общ. Червен бряг, област Плевен

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “Гриинко Р” ЕООД

6. ОБЕКТ: Електроцентрала на биогаз 1,5 МВт с комбинирано производство на електрическа и топлинна енергия, чрез индиректно използване на биомаса, от чието общо тегло животинския тор е не по-малко от 60 на сто, в УПИ-V-056014, кв.56, землище гр. Кула, местност “Добравата”

ВЪЗЛОЖИТЕЛ: “ГРИЙНКО КУЛА” ЕООД