Услуги

Проектиране (изработване на инвестиционни проекти) и управление на инвестиционни проекти за:


  • Изграждане, ремонт и реконструкция на сградни жилищни и промишлени електрически инсталации, трансформаторни постове, открити и закрити разпределителни уредби и подстанции 20 и 110 kv;
  • Системи за контрол визуализация и събиране на данни (скада);
  • Фотоволтаични електрически централи и системи;
  • Топлоелектрически централи на природен газ, биогаз, синтетичен газ и други горива;
  • Когенерационни системи;
  • Блочно-модулни топлоелектрически централи с микротурбини;
  • Блочно-модулни топлоелектрически централи с двигатели с вътрешно горене;
  • Инсталации за производство, пречистване и обогатяване на биогаз;
  • Инсталации за пиролиза и газификация.